2007-2013 m.

Alternatyvios šilumos energijos žaliavų augintojams Europos Sąjungos parama skiriama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų (KPP) priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ trečiąją veiklos sritį „Trumpos rotacijos plantacinių želdinių veisimas“.Visa parama gluosnių augintojams susideda iš žemiau nurodytų ES paramos skyrimo priemonių:

Paramos rūšis Paramos intensyvumas iki Teisės aktai
Tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus 406,93 Lt/ha Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2012 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. 3D-895 “Dėl vienkartinės išmokos už plotus 2012 metais mokėjimo”
Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves (mažiau palankios ūkininkauti vietovės) didelio nepalankumo vietovėse numatoma išmoka iki 174 Lt/ha, mažo nepalankumo vietovėse – iki 131 Lt/ha Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 3D-151 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonių „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natūra 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ ir „Natūra 2000 išmokos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ trečiosios veiklos srities įgyvendinimas 50-70 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų (įveisimo kaštų). Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 31 d . įsakymas Nr. 3D-480  Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrosios ir trečiosios veiklos sričių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo